فصلنامه اقتصاد و جامعه (JOIRES) - مقالات آماده انتشار