فصلنامه اقتصاد و جامعه (JOIRES) - واژه نامه اختصاصی