فصلنامه اقتصاد و جامعه (JOIRES) - اصول اخلاقی انتشار مقاله