اهداف و چشم انداز

هدف اصلی موسسه مطالعات دین و اقتصاد از انتشار فصلنامه اقتصاد و جامعه توجه به اقتصاد به منزله یک علم اجتماعی و با در نظر گرفتن مناسبات آن با دیگر علوم اجتماعی و به خصوص دانش های بنیادین است. این فصلنامه بر آن است تا منعکس کننده دیدگاهها و نظریات و دستاوردهای پژوهشی اندیشمندان و صاحب نظران بوده تا از این رهگذر زمینه ارتقای آگاهی علاقه مندان مسائل اقتصاد و جامعه فراهم گردد.